ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(0432) 69-60-09, (068) 840-30-30, (063) 840-30-30

Публічний договір про надання медичних послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний Центр «Альтамедика»

Публічний договір про надання медичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний Центр «Альтамедика» в особі директора Шевня Богдан Петрович, що діє на підставі Статуту (далі – Заклад охорони здоров’я) та фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Терміни, поняття та визначення

1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:

1.1.1. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

1.1.2. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг. 1.1.3. Лікуючий лікар – лікар який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі охорони здоров’я.

2. Предмет договору

2.1. Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

2.3. Місце надання медичних послуг:

2.3.1. м. Вінниця, вул.Марії Литвиненко-Вольгемут,40;

2.3.2.м. Вінниця, вул. Магістратська,44-а;

2.3.3.м. Могилів–Подільский, вул. Полтавска, 89а/2

2.3.4.м. Немирів, вул. Євдокименко, 21

2.4. Відділення в якому надаються медичні послуги, визначається Закладом охорони здоров’я із подальшим повідомленням Пацієнту.

2.5. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Закладом охорони здоров’я.

2.6. Заклад охорони здоров’я не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Закладу охорони здоров’я у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

3. Ціна договору та порядок здійснення оплати

3.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Закладом охорони здоров’я та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.

3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) на дату надання Пацієнтом такої послуги.

3.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в день надання медичної послуги або початку надання медичної послуги одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

3.3.1. Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Закладу охорони здоров’я.

3.3.2. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я.

3.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку встановленому Закладом охорони здоров’я.

4. Порядок надання та приймання-передачі послуг

4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік всіх медичних послуг, які будуть надані Закладом охорони здоров’я за призначенням цього Лікуючого лікаря. Вартість медичних послуг – згідно прайс-листа , що є Додатком №1 до даного Договору .

4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Закладом охорони здоров’я та Пацієнтом в усній формі.

4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони здоров’я, у разі:

4.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.

4.6. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Закладом охорони здоров’я та повідомляється Пацієнту.

4.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Акт приймання-передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

4.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

4.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуг вважається належним чином наданою Закладом охорони здоров’я та належним чином прийнята Пацієнтом.

4.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту прийманняпередачі, Заклад охорони здоров’я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

4.11. Якщо Пацієнту Закладом охорони здоров’я надано декілька медичних послуг, Заклад охорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

4.12. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

5. Якість послуг

5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України

5.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Права Пацієнта:

6.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Закладі охорони здоров’я.

6.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

6.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

6.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

6.2. Обов’язки Пацієнта:

6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, в тому числі Плану лікування.

6.2.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.

6.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору. Не пізніше ніж за 10 хвилин, до часу, призначеного лікарем та /або визначеного на ресепшені (реєстратурі).

6.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

6.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Заклад охорони здоров’я.

6.2.7. Повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

6.3. Права Закладу охорони здоров’я:

6.3.1. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

6.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

6.3.3. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.

6.3.4. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

6.4. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:

6.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7. Відповідальність Сторін

7.1. В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Заклад охорони здоров’я зобов’язується повернути Пацієнту кошти, сплачені за надання таких( не якісних) медичних послуг.

7.2. В разі запізнення Пацієнта більше ніж на 30 хвилин або, якщо Пацієнт не з’явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту 4.3. цього Договору Заклад охорони здоров’я може скасувати надання медичних послуг або перенести надання таких послуг на зручний для Закладу охорони здоров’я час і дату.

7.3. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті: - невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування, тощо; - неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я; - використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я; - не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору; - отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я; - розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.4. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов'язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).

8. Обставини непереборної сили

8.1. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Закладу охорони здоров’я, тощо).

8.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. Строк дії Договору та інші умови

10.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Закладом охорони здоров’я медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).

10.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

10.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Закладом охорони здоров’я, зокрема підписаний Пацієнтом.

10.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

10.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

10.6. Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

10.7. Дія Розділу 3, пунктів 6.2.3. та 7.2. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’я Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

10.8. Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньому порядку та оприлюднюються:

10.8.1. На офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я: https://altamedica.com.ua

10.8.2. На паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здоров’я, вказаних в підпунктах 2.3.1. та 2.3.2. цього Договору.

10.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я та на паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здоров’я, пріоритет має примірник на паперових носіях.

10.10. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

11. Додатки

11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є нижченаведені додатки:

Додаток №1 «Перелік медичних послуг»

Додаток №2 «Акт приймання-передачі наданих медичних послуг».

12. Реквізити Закладу охорони здоров’я

Товариство зобмеженою відповідальністю

«Медичний центр» Альтамедика»

Адреса: 21018 ,м. Вінниця

вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 40

ІПН 332636702283

р/р 26007055331548 ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 302689

Код за ЄДРПОУ 33263679

тел. (0432) 69-60-09, 69-60-06

Директор_____________Шевня Б.П.